Markkinatutkimus julkiselle sektorille Varsinais-Suomessa

Stair Tech Oy halusi saada palautetta Jokilaakson koulussa Liedossa pilotoidusta sisäilmaselvityksestään julkiselta sektorilta Varsinais-Suomessa. Markkinatutkimus sisälsi tutustumisen Liedossa tehtyyn sisäilmaselvitykseen  ja pääosin sitä koskevat avoimet kysymykset. Tutkimuksessa oli mukana kaikki Varsinais-Suomen kunnat ja vastausprosentiksi muodostui lähes 50% (13/27 kuntaa).

Tehty markkinatutkimus osoittautui onnistuneeksi. Stair Tech Oy sai erinomaista informaatiota julkiselta sektorilta  ja palaute Liedossa pilotoidusta sisäilmaselvityksestä oli positiivista.

Tulevaisuus näyttää Stair Tech Oy:n osalta mielenkiintoiselta ja haastavalta. Uutena toimijana alalla haluamme jatkaa avointa linjaa kertoessamme yhtiön kehityksestä. Tähän asti olemme keskittyneet pääasiassa erilaisiin tutkimuksiin ja luomaan liiketoimintamme perustaa. Sisäilmanpuhdistuslaitteiden tutkimus VTT:lla, Liedossa pilotoitu sisäilmaselvitys ja nyt tehty markkinatutkimus ovat kaikki olleet tulosten kannalta erinomaisia. Haluamme ehdottomasti olla mukana ratkaisemassa julkisen sektorin sisäilmahaasteita niin ennaltaehkäisevästi kuin jo epäillyissä sisäilmaongelmaisissa kohteissa.

Sisäilmakartoitus pääpiirteittäin Jokilaakson koulussa

Stair Tech Oy teki sisäilmakartoituksen, joka kohdistui Liedossa Jokilaakson kouluun. Kyseisissä huoneissa työskentelevät opettajat olivat kokeneet saaneensa oireita sisäilmasta ja tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, voitiinko tutkimuksessa käytetyistä menetelmistä ja niistä vedetyistä johtopäätöksistä saada apua sisäilmaongelmiin. Tutkimuksen tarkoitus ei ollut ottaa kantaa rakenteellisiin ongelmiin, eikä tutkimuksessa otettu sisäilmasta mikrobinäytteitä analysoitavaksi. Kartoituksessa oli myös olosuhteiden osalta verrokkiluokka, jossa siellä työskentelevä henkilö ei ollut kokenut sisäilmasta aiheutuvia oireita kyseisessä luokassa, vaan oli todennut sisäilman hyväksi. Tutkimuskohteen oli myös tarkoituksena toimia pilottikohteena Stair Tech Oy:n tuottamalle palvelulle sisäilmaongelmien ratkaisussa ja testata palvelun toimivuus käytännössä. Jokaisesta kartoituksessa mukana olleesta huoneesta tehtiin myös oma huonekohtainen kartoitusraportti, jotta tiloissa työskentelevät saisivat tarkan tiedon oman työpiisteensä olosuhteista.

 

Kartoituksen sisältö

  1. Ilmastoinnin suunnitelmiin, ilmastoinnin säätöihin ja todellisiin mitattuihin ilmamääriin perustuvat laskelmat ja niiden vertailun ottaen huomioon tiloissa työskentelevään ihmismäärän.
  2. Sisäilman laadun seurantaan kehitettyjen sensoreiden avulla kerätyn datan paine-eroista (sisä-ulko), voc-yhdisteistä, lämpötilasta, hiilidioksidin määrästä, suhteellisesta kosteudesta.
  3. Oirehtelevien opettajien oirekyselykaavakkeet.
  4. Stair Tech Oy:n sisäilmanpuhdistuslaitteiden käytön testauksen ja niiden vaikutuksen aistinvaraisen arvioinnin tiloissa työskentelevien henkilöiden toimesta lomakekyselyin.
  5. Hiukkasmäärien mittauksen manuaalisesti huoneista ilmanvaihdon ollessa 100% ja 35% käyttöteholla, paine-erojen vaikutuksen vertailu hiukkasmääriin.
  6. Pohdinnan ja johtopäätökset pohjautuen voimassa oleviin arvoihin ja asetuksiin vs. mittaustuloksiin.

Tutkimuksessa jokainen huone ja sen olosuhteet olivat oma yksikkönsä ja ne olivat valikoituneet juurikin tiloissa työskentelevän opettajan oireilmoitusten perusteella. Kyselyiden tarkoitus oli mm. kartoittaa tiloissa kokopäiväisesti työskentelevän opettajan aistimuksia ennen ja jälkeen puhdistimien käyttöä. Tiloissa työskentelevä opettaja oli tiloissa siis täyspäiväisesti oppilaiden kanssa. Puhdistimet olivat käytössä aikavälillä ma-pe 05.00-15.00. Eli huone oli tarkoitus ilman osalta puhdistaa ennen kuin opettajan työpäivä alkoi ja puhdistaa ilmaa koko koulupäivän ajan. Puhdistimien osalta testausjakso oli kolme viikkoa. Ensimmäinen viikko luokan eteen ja taakse asennetuilla puhdistimilla, toinen viikko ilman puhdistinta ja kolmas viikko yhdellä puhdistimella. Hiukkasmittauksilla ja kyselyillä pyrittiin saamaan selvyys, riittikö puhdistimelle ilmoitettu puhdistusalakapasiteetti luokkatiloissa, joissa olivat myös oppilaat sekä opettaja.

Huoneiden ilmanvaihto on säädetty seuraavalla tavalla: ”Tutkimuksen kohteena olevien luokkien IV-koneita (TK15 ja TK17) ajetaan seuraavalla aikataululla 100% teho ma-pe 06:00-16:00, 50% ma-pe 16:00-21:00 ja 35% teho ma-pe 21:00-06:00 ja viikonloput. Aikaohjelmassa huomioitu kansalaisopiston iltakäyttö sekä eskarin toiminta-ajat.”

 

Tutkimusmenetelmät

Tutkimukseen sisältyi aiemmat tutkimukset, kenttämittauksia ja kyselyt.

Kysely

Olennaisena osana kuntotutkimuksen lähtötilannekartoitusta ovat asukas- ja käyttäjäkyselyt. Käyttäjäkyselyjen avulla saadaan usein esimerkiksi kartoitettua ongelman laatua, vakavuutta sekä rajattua alueita, joissa ongelmia esiintyy. Rakennuksen käyttäjillä on usein vuosien kokemus rakennuksesta, ja käyttäjäkyselyillä saadaankin usein arvokasta tietoa rakennuksen teknisestä kunnosta, ja etenkin aiemmin havaituista, tutkimusajankohtana jo mahdollisesti korjatuista vaurioista. Näitä voivat sisäilmatutkimuksen yhteydessä olla esimerkiksi tapahtuneet vesivahingot ja niiden ajankohdat. Ilmanvaihdon tarkastuksen yhteydessä oleellisia tietoja ovat esimerkiksi poikkeuksellisten sääolosuhteiden aikana toistuvat ongelmat, poikkeavat hajut tai muut havainnot tiloista, jotka kärsivät sisäilman puutteellisesta laadusta, kuten hajuista, epäsopivasta lämpötilasta tai vaikkapa vetoisuuden tunteesta. Toisaalta tuloksiin on aina syytä suhtautua varauksella, eikä niiden perusteella voida vielä tehdä lopullisia johtopäätöksiä rakennuksen kunnosta.

Suomessa käytetään laajasti sisäilmakyselyitä arvioimaan rakennusten sisäilmaongelmien vakavuutta. Käyttäjien kuuleminen on tärkeää ja hyväksi koettu sisäilma on tärkeää työtehon ja viihtyvyyden kannalta. Sisäilmaan liitettyä oireilua ei kuitenkaan voi käyttää suoraan sisäilman epäpuhtauksien mittarina, sillä oireiluun vaikuttavat aina sisäilman lisäksi monet yksilölliset ja yhteisölliset tekijät. Tilanne on hyvin samanlainen kaikessa oireilussa ja sairauksissa: oireet heijastavat vain hyvin epätarkasti altisteiden tai sairauden vakavuutta objektiivisesti mitattuna. Sisäilmakyselyiden ryhmätasoisen tarkastelun lisäksi vastaavia ongelmia voi olla yksilöiden kohdalla. Esimerkiksi monikemikaali- ja sähköherkkien henkilöiden tutkimuksista on hyvää näyttöä, että oireiden syntymiselle ratkaisevaa on ympäristön kokeminen haitalliseksi eikä altistuminen jollekin tekijälle (ns. nosebo- ilmiö), mutta nosebo voi aktivoitua kenellä tahansa. Kun sisäilmakyselyjä käytetään arvioitaessa rakennuksen sisäilmatilannetta, on tärkeää huomioida kyselyihin liittyvät virhelähteet. On kuitenkin huomattava, että yksittäisen oireilevan kannalta oireilu on aina todellista eikä oireilun vähättely hyödytä ketään, ei sisäilmaongelmien ratkaisemista eikä myöskään oireilevaa henkilöä.

 

Tulokset, pohdinta ja toimenpidesuositukset

Tutkimuksessa selvisi ilmanvaihdon ja paine-erojen vaikutus ja merkitys sisäilman laatuun. Ilmanvaihtosuunnitelmat eivät vastanneet mitattuja ilmamääriä, joten ne tulisi päivittää. Ilmanvaihdon oikea mitoitus huoneessa työskenteleviin ihmisiin nähden tulisi ottaa huomioon ja paine-erojen vaikutus ilmanvaihdon eri käyttötehoilla. Jokaisessa tutkittavassa huoneessa pelkästään ilmamääriä ja paine-eroja säätämällä on mahdollisuus parantaa olosuhteita huomattavasti.  Stair Techin ilmanpuhdistimet koettiin auttavan oireisiin ja parantavan sisäilman laatua. Ilmanpuhdistuslaitteiden hankinnassa tulisi huomioida perusasioiden eli ilmanvaihdon, paine-erojen, lämpötilan, ilmankosteuden ja hiilidioksidimäärän vaikutus. Mikäli edellä mainitut asiat ovat kunnossa, voidaan tutkia, onko oireilua edelleen ja jos on niin, onko puhdistuslaitteiden käytöllä vaikutusta olosuhteisiin ja oireisiin. Mikäli puhdistuslaitteiden hankintaan päädytään, tulee muistaa niiden olevan vain tilapäinen ratkaisu ja niiden käyttö osoittaa aihetta jatkotutkimuksille, jotta sisäilmaoireiden aiheuttaja saadaan selville.

  1. Tuloilmamäärien riittävyys suhteutettuna tiloissa työskentelevään ihmismäärään ja niiden todettiin olevan tutkittavien huoneiden osalta riittävät lukuun ottamatta yhtä huonetta.
  1. Sisäilmaston seurantaan kehitettyjen sensorien toimivuus ja hyödyllisyys todettiin tarpeellisiksi. Varsinkin paine-erojen seurannan merkitys liittyen sisäilman laatuun on tärkeää ja tulee myös tulevaisuudessa olemaan yksi tärkeä sisäilman laadun mittari.

3. ja 4. Oirehtelevien opettajien oirekyselykaavakkeiden sisältö osoittautui oikeaksi ja siitä saatu tieto hyödylliseksi mm. ilmanpuhdistuslaitteiden käyttökokemusten perusteella.

  1. Hiukkasmäärien mittauksen manuaalisesti huoneista ilmanvaihdon ollessa 100% ja 35% käyttöteholla, paine-erojen vaikutuksen vertailu hiukkasmääriin. Tämän todettiin olevan hyödyllistä, vaikkakin kyse oli vain hiukkasten eri kokoluokkien määrien vertailusta.HiukkausmäärätHiukkausmäärät

Ilmanvaihdon käyttötehon laskeminen 35% aiheutti isompaa alipainetta ja näin ollen hiukkasmäärätkin olivat suuremmat. Pääsääntöisesti rakennuksen tai jonkun tietyn osan kokonaistulo- ja poistoilmavirrat mitoitetaan yhtä suuriksi. Tulo- ja poistoilmavirtojen suuruus määritetään siten, että ilma virtaa puhtaammista tiloista likaisempiin päin. Tuloilmavirran on vastattava suuruudeltaan poistoilmavirtaa myös silloin, kun tilassa käytetään ajoittain erillispoistoja. Käytössä olleiden IV-kuvien pohjalta ei pystytty toteamaan erillispoistojen määriä. Huoneiden korkeampi alipaineisuus ilmastoinnin 35% käyttöteholla johtuu todennäköisesti erillispoistoista kuten WC:t, joihin tämä koko ilmanvaihdon käyttötehon lasku ei vaikuta, vaan ne ovat yleensä erillisiä ja poistoilmavirta pysyy koko ajan samana. Korvausilmaa olisi saatava erillispoistokohteista. Kovempi alipaine lisää hiukkasia huoneilmaan, kuten hiukkasmittaus osoittaa. Niiden poistaminen sisäilmasta ei onnistu pelkästään säätämällä ilmanvaihto kaksi tuntia ennen ns. virka-aikaa 100% teholle, joten tällöin yksi vaihtoehto on puhdistaa sisäilmaa ilmanpuhdistimilla.

  1. Pohdinnan ja johtopäätökset pohjautuen voimassa oleviin arvoihin ja asetuksiin vs. mittaustuloksiin. Tutkimus osoittautui hyödylliseksi ja siitä saadut tulokset osoittavat tutkimuksen tarpeellisuuden. Ilmamäärien merkitys suhteutettuna tiloissa työskentelevään ihmismäärään ja paine-erojen tasapainotus on peruslähtökohta hyvälle sisäilmalle. Mikäli niissä havaitaan korjattavaa, tulee ne hoitaa ensin kuntoon ja vasta sen jälkeen tutkia onko ilmanpuhdistuslaitteille tarvetta. Mikäli ilmanpuhdistuslaitteisiin päädyttyään on se osoitus, että sisäilman laatu ei ole riittävän hyvää ja näin ollen on tehtävä jatkotutkimuksia sisäilmaongelman aiheuttajasta. Tulee muistaa ilmanpuhdistuslaitteiden olevan vain väliaikainen ratkaisu, joiden tarkoituksena on puhdistaa ilmaa, sekä parantaa olosuhteita ja antaa aikaa tuleville lisätutkimuksille ja korjauksille. Lisäksi korostui siivouksen merkitys, sillä sisäilmanpuhdistuslaitteiden esisuodattimet tukkeutuivat tutkimuksen aikana lattiapölyn vuoksi ja ne jouduttiin puhdistamaan/vaihtamaan kahdesti tutkimuksen aikana.

 

Toimenpidesuositukset

Koko Jokilaakson koulussa ilmamäärät tulisi suhteuttaa huoneissa työskentelevään ihmismäärään ja varmistaa ilmamäärien riittävyys. Paine-erot tulisi säätää mahdollisimman lähelle 0-tasoa. Tämä tulisi toteuttaa iImamäärien (mahdollisen mittauseron +-10% vuoksi) ja paine-erojen yhtäaikaisella säädöllä ilmastoinnin eri käyttötehoilla. Huomioida erillispoistojen vaikutus paine-eroon. Toimenpiteiden jälkeen suorittaa tarkistusmittaukset ja dokumentoida ne. Tulokset ilmamäärien mitoituksesta ihmismääriin olisi hyvä olla helposti saatavilla, kun suunnitellaan luokkakokoja.

Ilmastointisuunnitelmat tulisi päivittää. Nyt niissä olevat arvot eivät vastaa todellisia olosuhteita.

Ilmanpuhdistinlaitteiden hankinnassa tulisi ensin ottaa huomioon vallitsevat olosuhteet eli ilmanvaihdon riittävyys ja paine-erojen vaikutus. Edellä mainittujen asioiden ollessa kunnossa ja henkilöiden edelleen oireillessa tulee tehdä jatkotutkimuksia sisäilmaoireiden aiheuttajasta. Ilmanpuhdistimien hankinta on osoitus sisäilmaongelmasta ja näin ollen niiden tarkoitus on olla väliaikaisena apuna jatkotutkimuksia ja korjaavia toimenpiteitä odotettaessa. Näin ollen tutkimuksen perusteella tulisi puhdistimien käyttöä jatkaa ja kyselyiden vastausten perusteella Stair Tech Oy:n puhdistimet osoittivat toimivuutensa.

Siivousta tulisi lisätä/tehostaa ainakin lattiapölyn osalta.

 

Oletko kiinnostunut tutustumaan täydelliseen versioon raportista? Voit pyytää ilmaisen kopion raportista sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Koko raportin tilaaminen

 

Varmistus